NL
NL
NL

Algemene voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.allekoten.be en de daarop aangeboden dienstverlening gelden de volgende voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten.
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Account: een digitale gebruikersomgeving die de mogelijkheid verschaft om gebruik te maken van de Dienst;
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
1.3 Dienst: de dienstverlening van Allekoten op allekoten.be waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het kunnen plaatsen van advertenties met betrekking tot het verhuren van woonruimte alsmede het verkrijgen van toegang tot, de database met deze advertenties;
1.4 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten danwel die gebruik maakt van de Dienst van Allekoten;
1.5 Allekoten.be: de website www.allekoten.be van Allekoten;
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Allekoten op grond waarvan Allekoten Diensten aan de Gebruiker ter beschikking stelt;
1.7 Wachtwoord: de door Allekoten aan Gebruiker toegekende identificatiecode of lidnummer, bestaande uit een combinatie van letters en of cijfers, waarmee, in combinatie met de schuilnaam of inloggegevens, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.
2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op al het andere gebruik van de Dienst en/of van Allekoten.be.
2.2 Allekoten is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Allekoten en Gebruiker, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Allekoten zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.5 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de eerstgenoemde bepalingen

3. Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Allekoten de aanmelding van Gebruiker door middel van een elektronische bevestiging (email) heeft aanvaard. Allekoten is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
4. Dienstverlening
4.1 Op de website allekoten.be probeert Allekoten huurders en verhuurders van woonruimte bij elkaar te brengen. Allekoten heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurders en verhuurders en/of voor de inhoud en of naleving van deze overeenkomsten.
4.2 Allekoten heeft de inhoud van Allekoten.be met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Sommige informatie op Allekoten.be, waaronder, mede, doch niet uitsluitend de informatie met betrekking tot de advertenties, informatie voor kotbazen, is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Allekoten draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid.
4.3 Allekoten biedt Allekoten.be en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Allekoten niet dat:
— Gebruiker bevoegd is overeenkomsten ten aanzien van de woonruimte te sluiten;
— Gebruiker daadwerkelijk een overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten.
— de aangeboden woonruimte van goede kwaliteit en veilig is en voldoet aan de eisen van de huurder en aan alle wettelijke eisen;
— de informatie op Allekoten.be juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de Gebruikers opgegeven informatie, inclusief de advertenties;
— Allekoten.be ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
— derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
5. Onderhoud
5.1 Allekoten is gerechtigd Allekoten.be (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van Allekoten.be, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Allekoten ontstaat.
6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
6.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens en e-mailadres gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Allekoten dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
6.2 Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de informatie in de door hem geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van Allekoten. Gebruiker zal in de advertentie geen contactinformatie zoals msn contact gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen plaatsen. Door het plaatsen van de advertentie geeft Gebruiker Allekoten toestemming deze gegevens te plaatsen op Allekoten.be.
6.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op Allekoten.be geplaatste informatie. Gebruiker garandeert (i) dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Belgie geldende wet en regelgeving danwel niet onrechtmatig is, (ii) hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegent danwel lastig valt, en (iii) hij de belangen en de goede naam van Allekoten, en Allekoten.be in het bijzonder, niet zal schaden. Gebruiker garandeert bovendien dat hij geen misbruik zal maken van Allekoten.be. Onder misbruikt wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: het plaatsen van discriminerende of beledigende teksten, van teksten met een seksuele lading, van links naar andere websites of advertenties voor andere websites, van advertenties voor organisaties die niet lid zijn van het partnerprogramma, van advertenties welke niet vallen binnen het doel van Allekoten.be.
6.4 Allekoten behoudt zich het recht voor de teksten van de advertentie in te korten of te wijzigen. Allekoten behoudt zicht tevens het recht voor advertenties te weigeren of te verwijderen van Allekoten.be zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
— de advertentie is onjuist en/of onvolledig;
— de advertentie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
— de advertentie is in strijd met deze algemene voorwaarden;
— de advertentie is in strijd met de in Belgie geldende wetgeving en regelgeving;

7. Privacy
7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Allekoten persoonsgegevens te verzamelen. De Gebruiker kan ten alle tijden zijn persoonsgegevens veranderen of van allekoten.be verwijderen.

8. Spam
8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers die door hen via Allekoten.be openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Gebruikers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van overeenkomsten met de Gebruiker met betrekking tot de aangeboden of gevraagde woonruimte. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
— het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Gebruiker(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde woonruimte;
— iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
— e-mailadressen van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

9. Harvesten
9.1 Allekoten.be maakt gebruik van een systeem dat woonruimten van daartoe opengestelde websites doorplaatst naar eigen website: www.allekoten.be. Allekoten.be doet dit altijd met een correcte bronvermelding, een url naar het bronbestand en nooit tegen de expliciete wens van de website in. Allekoten kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van dergelijke doorgeplaatste woonruimten. Mogelijke claims omtrent de publicatie van uw advertentie zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie,verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. 9.2 Allekoten.be bevat informatie en verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Allekoten heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
10. Wachtwoord
10.1 Indien de Gebruiker van Allekoten een Wachtwoord ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.
10.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.
11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot Allekoten.be, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Allekoten of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in de advertenties danwel in andere berichten.
11.2 Het is Gebruiker niet toegestaan Allekoten.be of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Allekoten, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Allekoten, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken.
12. Uitsluiting
12.1 Allekoten behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van Allekoten.be en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden indien:
— de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
— inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
— in strijd handelt met de in Belgie geldende wetgeving en regelgeving;

13. Aansprakelijkheid
13.1 Allekoten.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door Gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie, kamervermeldingen, e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de kamer, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen. 13.2 De gebruiker is aansprakelijk voor de informatie die door hem/haar wordt geplaatst.
13.3 Aangezien Allekoten.be slechts een ontmoetingsplaats van informatie vormt, is deze geen partij in de overeenkomst tussen kamerzoeker en kameraanbieder. Allekoten.be is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen kamerzoeker en kameraanbieder.
13.4 Iedere aansprakelijkheid van Allekoten voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Allekoten niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel Allekoten.be.

14. Vrijwaring
14.1 Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de advertenties, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Gebruiker vrijwaart Allekoten volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op Allekoten.be, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
15. Duur en beëindiging
15.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na deze periode zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met telkens een periode van 1 (één) jaar.
15.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf online uit te schrijven.

16. Geschillen
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Allekoten